Jump to Navigation

Aisi maisapakisa Wangki indian mairin nani aipaswanka IX Indian Mairin nani karnika brih ai raitka nani, bara Yapti Tasba raitka nani kankahbisa Saut Kati 16- 18 yua nani, 2017 mankara

Kipla biara wina kabu taki waia bar kat, twi bila wina bara unta tara wina aima wala kli yawan Waspam ra balan.  Wan surun ka nani ba wan iwanka dahra nani wal banhki sa, kuna kau pali, wan kupia karna wal, latwan laka manis bara bila kaikanka tara brisa, yawan sut iwanka kau yamni kum bri kaia, wan pamali ka nani wal, bara wan tawanka nani wal. Yawan nani ba grandi sa, rarakra nani, yapti nani, smasmalkra nani, ta upla mairin nani, plun ma mankra nani, tiara nani, almuk nani, ta brabira nani, prana papulra nani, aisasara nani, wihta nani; kuna diara sut purkara yawan nani ba Wangki luhpia nani sa, bara kasak pali brin wan daukisa, wan tawanka nani bilara asla bara laman laka iwanka ba maki waia.

 

Wan tuktika mairin nani bila wina walan dia sat trabilka nani ai raya ka ra bri ba dukiara, bara purkara yawan lilia brin wan prana paskanka nani, wan pulanka bara wan daukanka nani satka sut wan nesan ka nani sut bri ba kaiki. Wan iwanka wina, bara wan nitka sat sat ba wina yawan wan ta uplika nani wal asla, wan bila saki aisan, bapanka nani kahban bara pana aisi walan wan bila kat, klauna wan tawanka luhpia nani, nanara Gabamint Ta bri bara wan Tasbaya baikanka ta uplika nani wal. Yawan sip kan bakahnu laki kaikaia dia dukia nani sip kan daukaia naha sat aipaswanka nani dauki ba mihta; kuna kau pali sip kata wan pramis ka nani kahbaia, bara baku lika sip kabia wan tawanka nani wakanka ba kau yamni daukaia bara wan tawanka iwanka nani ba kau yamni briaiaia.

 

Pana pana tawan sirpi nani, territorio nani, municipal bara Kus Yahbra tasbaya Ta brabrira nani wal, wan mawanra kaiki, wan tanka brih, param pali, bara tihu ra laki kaikan kata wan wina tara yamnika trabilka nani salud lainkara, skul smalkanka trabilka nani, nahki kau plun manis sakaia, bara nahki wan tasbaya piarkika nani trabilka nani ba wapni dauki waia.

 

Kasak pali wan dahra walan, yawan sut wan bila baikra brisa, bara asla taki yus munbia sa kaka sipsa bapanka nani dauki kahbaia, lukanka nani pliki sakaia, una kahbanka nani sakaia, bara pramis nani sim alkaia. Bakanu yawan kaikan dur nani kwakaia sipsa bara yabal raya nani ra impakaia, bara wan ta briaia natka nani wal asla makaia.

 

Wan trabilka kau wihra nani ba dukiara aisi kaikan bara pramis nani sim daukan kata:

·         Wan tuktika nani pat wauhwi ba dukiara.

·         Wan tiara bara wahma nani dia mina prukanka nani brisa, bara dia sanska nani brisa rau sauhkanka laka wina pri laka briaia.

·         Upla nani, kau pali tiara nani ra kunin laka dauki atkan wan, pat ra mangki ba mapara aiklabaia ba.

·         Mairin nani raitka nani, klauna ai wina tara kan sunaya ratika nani, bara tuktan baiki tanka bara pamali briaia raitka nani sim.

·         Mairin nani raitka nani tawan aiklaklabra bara aisasara nani.

·         Wan Yapti Tasbaya kasak pali kan suni wan paskanka aiska sut kulkanka yabaia.

·         Wan kiamka nani sut bara wan nesan ka nani sut wal asla aisikaiki wan tanka briaia ba.

·         Wan pamali ka nani pata piaika ba piu bani bri kaia.

·         La daudaukra natka nani sut ba kasak pali asla,  ai tanka brih La nani warkka daukaia.

·         Wan kasak lukanka blasi wina bri ba wal, baha nani rau saukan nani luan ba ta baiki maisanihkaia.

·         Daukanka prana, bara wan iwanka pulanka nani wal wan nesan ka karna daukaia.

·         Smalkanka bara sins laka nani sat sat wal mairin nani kau karnika yabaia.

·         Wan wina tara yamnika, klin laka nani bara wan iwanka saun bri kaia ba.

 

Naha sut na wan sinska ra brisa, bara yawan taura kahbisa, yawan diara sut ansika kau briras, kuna yawan kasak wan tanka brisa bara wan dara walisa, naha sat aipaswanka ku baman yawan sipsa wan tila kat aisikaikaia, laki kaikaia, pana pana aiskikaikaia bara bakahnu yabal nani pliki daukaia.

 

Yawan nani Wangki mairka nani bara waitnika nani sa, bara yawan yakan apia sa. Upla nani bara sa, asla takan ka wala nani, bara aipaswanka nani wala nani wan yula kahbi sa, bara yawan wal sa, ban sin witnis takisa nahki yawan ba klauna laka, bara kiamka nani sut wal bakanu aiskikaiki bapanka dauki wark taki ba.

 

Naha sat aipaswanka bani wal, yawan wan warkka daukaia bri ba kau param sakisa, bara yabal nani pliki sakisa nahki wan raitka nani tawan aiklabaia, wan maisa wilkanka raya nani daukansa bara wan taura impakisa, bara kau sim karna takisa wan spirit ka lukanka ra, wan pawanka lainkara, pulitik lainkara, bara sins laka mapara, baku sin wan iwanka daukan ka nani ra.

 

Yawan kli bapisa, yawan wal diara an daukaia ba blestu yawan wal aisi daukaia sa.

 

Waspam tawanka ra, Wangki Awala, Saut kai yua 18, 2017 mankara. Main menu 2

Dr. Radut Consulting